Jasné raz a navždy. Materská vs. rodičovská dovolenka.

 

 

Častokrát okolo seba počujem vetu, že je mamička s dvojročným dieťaťom na materskej dovolenke.

Samozrejme, v bežnej komunikácii to nie je až tak dôležité. Vážnejšie to býva pri komunikácii s úradmi, zamestnávateľom a inými inštitúciami, keď si potrebujete vybaviť čokoľvek v súvislosti s vaším „dovolenkovým pobytom“.

Aké sú teda hlavné rozdiely medzi materskou a rodičovskou dovolenkou?

1.) Nárok na príspevok, tlačivá a poskytovateľ

materská

 • nárok vzniká, ak má mamička ku skutočnému dňu pôrodu 270 kalendárnych dní platené nemocenské poistenie a to v období predchádzajúcich dvoch rokov, u otecka sa berie do úvahy deň nástupu na materské /nazýva sa aj deň prevzatia dieťaťa do starostlivosti/
 • čo sa týka formalít, rodič má len oznamovaciu povinnosť voči zamestnávateľovi /aspoň mesiac pred nástupom na materskú dovolenku písomne oznámiť predpokladaný termín nástupu na materskú dovolenku/ a voči Sociálnej poisťovni /tam posiela mamička tlačivo žiadosti o materské vystavené gynekológom, otecko Žiadosť o materské vypĺňa priamo v Sociálnej poisťovni + predkladá prehlásenie o tom, že po dohode s matkou dieťaťa ho preberá do starostlivosti, fotokópiu rodného listu dieťaťa a rozhodnutie z UPSVARu, že matka nepoberá rodičovský príspevok/
 • poskytuje Sociálna poisťovňa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          rodičovská
 •  nárok vzniká automaticky, bez ohľadu na to, či boli mamička alebo otecko  pred pôrodom zamestnaní alebo nie
 • formálne má rodič povinnosť požiadať zamestnávateľa, aby mu umožnil ostať na rodičovskej dovolenke a poslať žiadosť na UPSVAR, na ktorú som Vám nižšie uviedla link, resp ju viete získať na matrike spolu s rodným listom dieťaťa

 http://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSVaR/OSSD/Ziadosti/Ziadost_o_rodicovsky_prispevok.pdf

 • poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

 

2.) Termín nástupu, dĺžka trvania a možné zmeny

materská  

 • mamička nastupuje najskôr 8 týždňov, spravidla však 6 týždňov pred termínom pôrodu, otecko najskôr 6 týždňov po pôrode, ak mamička nepoberá materské alebo v akýkoľvek iný termín / pozor, aby si stihol svoju 28 týždňovú dávku vyčerpať pred dovŕšením 3 rokov veku dieťaťa/
 • trvá 34 týždňov, 37 pri osamelej matke, 43 pri dvojičkách alebo viacerých súčasne narodených deťoch, u otecka 28 týždňov, resp. 31 alebo 37 týždňov
 • mamička si materskú nevie presunúť, ak na ňu nenastúpi 6 týždňov pred termínom ale neskôr, materská sa jej o to obdobie kráti; otecko, ako som uviedla vyššie, si to vie regulovať

 rodičovská 

 • po vyčerpaní materského príspevku, resp. ak nárok na materský príspevok nevznikne ani

jednému z rodičov,  tak hneď odo dňa pôrodu

 • do veku troch resp. 6 rokov dieťaťa pri zlom zdravotnom stave dokladovanom lekárskym

posudkom

 • rodičovská dovolenka sa dá prerušiť a nemusí sa ani čerpať hneď po skončení materskej, nekráti sa, vyčerpať ju aj s prerušovaním je však potrebné najneskôr do 5 rokov veku dieťaťa, resp. rokov pri zlom zdravotnom stave

 

    3.)  Osoba oprávnená poberať príspevok a výška príspevku

materská

 • rodič dieťaťa – matka alebo otec
 • materský príspevok je vo výške 75% z denného vymeriavacieho základu, zjednodušene môžeme povedať 75% z hrubej mzdy

rodičovská

 • rodič dieťaťa alebo osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti alebo manžel/manželka rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom v spoločnej domácnosti
 • príspevok je fixný, pre rok 2018 vo výške 214, 70 EUR, pri každom ďalšom súčasne narodenom dieťati sa suma zvyšuje o 53,67 EUR

 

 4.)  Zárobková činnosť počas materskej a rodičovskej dovolenky

materská

 • počas poberania materského príspevku nesmie mať rodič príjem, z ktorého mu bol materský príspevok vypočítaný, môže mať ale iné príjmy, napr. z dohody, z iného zamestnania, z podnikania

rodičovská

 • počas poberania rodičovského príspevku rodič môže pracovať, vyplácanie rodičovského príspevku to neovplyvní

 

Tak čo, máte dosť formalít? Ja tiež : )

Vybavovačky po úradoch, výklad zákona a reálne uplatnenie v praxi vie byť niekedy riadna makačka. Verím, však, že tento  článok Vám vniesol aspoň trochu svetla do danej problematiky a ušetril čas surfovaním po webe.

Informácie som overovala na Socpoist a UPSVAR, takže sú aktuálne pre rok 2018, v prípade zmien článok aktualizujem.

Zatiaľ sa majte pekne a užívajte tropické májové teploty : )